آیین نامه های آموزشی دوره های کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

1- آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مرتبط با دانشجویان ورودی 94 به بعد (دانلود)

2- آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مرتبط با دانشجویان ورودی 91 به بعد  (دانلود)

3-  آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مرتبط با دانشجویان ورودی 90 به قبل (دانلود)