تولید، فراوری و صادرات ابریشم- اهداف و محورها

دانشگاه تربت حیدریه در نظر دارد با همکاری سایر ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی دومین همایش ملی تولید، فرآوری و صادرات صنایه ابریشم را در روز چهارشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه 1393 در محل شهر بایگ برگزار نماید.

 

محورهای همایش

فرصت ها و چالشهای صنعت تولید پیله و ابریشم ایران

راهکارهای رونق صنعت تولید پیله و ابریشم ایران

ژنتیک و اصلاح کرم ابریشم

فیزیولوژی، اکولوژی و تغذیه کرم ابریشم

اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صنعت نوغانداری

بازاریابی، اقتصاد و صادرات ابریشم

واردات ابریشم و تاثیر آن بر تولید داخلی