تولید، فراوری و صادرات ابریشم- برگزار کنندگان و حامیان

حامیان همایش

دانشگاه تربت حیدریه

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه تربت حیدریه

شهرداری تربت حیدریه

شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی تربت حیدریه

اداره میراث فرهنگی و گردشگری تربت حیدریه

اداره تعاون روستایی تربت حیدریه

بخشداری شهر بایگ 

شورای اسلامی و شهرداری شهر بایگ

شرکت سهامی کرم ابریشم ایران

اطاق اصناف تربت حیدریه

اتحادیه ابریشم فروشان تربت حیدریه

شرکت تعاونی ابریشم کشان تربت حیدریه