حراست دانشگاه

 

شرح وظايف حراست دانشگاه 
 • برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات حراستي
 • استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيكي و پرسنلي دانشگاه 
 • ابلاغ دستورات حراستي به مؤسسات تابعه و واحدهاي اداري
 • انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوري مراتب به مقامات مسؤول
 • تهيه و تنظيم فرمهاي حراستي
 • دريافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه‌بندي شده و توزيع و نگهداري آنها به صورت متمركز
 • دريافت و ثبت و نگهداري مكاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه 
 • ارايه نظرات مشورتي به مسؤولين با توجه به اطلاعات مكتسبه
 • رفع نقايص و بهبود روشهاي حراستي
 • همكاري و اظهارنظردر تهيه طرحهاي حفاظت از تأسيسات مجتمع و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مزبور طبق دستورات مقامات ذيصلاح
 • تنظيم برنامه‌هاي مختلف بازرسي
 • كنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجي در محيط مجتمع براساس ضوابط مربوط
 • صدور كارت شناسائي، مجوز تردد و رعايت تدابير لازم به منظور پيشگيري از هرگونه سوء استفاده و جعل
 • نظارت بر انجام امور نگهباني و انتظامي دانشگاه 
 • انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه