دفتر طرح و برنامه و بودجه

مديريت طرح و برنامه دانشگاه تربت حيدريه با اهداف زير در دانشگاه تربت حيدريه مشغول به فعاليت مي باشد:

 •      بهسازي منابع انساني، اصلاح ساختار و فرآيندها متناسب با اهداف و برنامه راهبردي دانشگاه
 •     استقرار تفكر راهبردي در سطوح مختلف مديريتي دانشگاه
 •     تبيين چشم‌انداز و برنامه راهبردي مجتمع در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور

شرح وظايف مديريت طرح برنامه دانشگاه تربت حيدريه به شرح زير مي باشد:

 •     مطالعه و ارائه رهنمودهاي لازم براي مشاركت هر چه بيشتر مجتمع در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌‌ساله كشور
 •     سياست‌گذاري و اجراي طرح هاي مطالعاتي براي انتقال تجربه‌هاي مجتمع هاي داخل و خارج
 •     تهيه و تدوين برنامه راهبردي و بازنگري مستمر آن براي پاسخگويي مناسب به الزامات و انتظارات محيط فعاليت مجتمع
 •     تهيه و تدوين طرح ها و برنامه‌هاي عملياتي در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي، اداري و مالي در راستاي برنامه راهبردي مجتمع با همكاري معاونت ذيربط و همچنين نظارت و ارزيابي آن ها
 •     اصلاح ساختار و تشكيلات مجتمع، برنامه‌ريزي نيروي انساني مجتمع
 •     اجراي طرح‌هاي مرتبط با بهبود سيستم‌ها و روش‌هاي كار مجتمع و استقرار نظام بهبود مستمر، تدوين استانداردها و روش هاي انجام كار
 •     توليد ايده‌هاي جديد و اشاعه فرهنگ استفاده از طرح‌هاي نوآورانه در مجتمع
 •     طراحي و استقرار نظام پايش مستمر عملكرد واحدها، شناسايي شكاف‌هاي عملكردي و ارائه پيشنهاد اصلاح
 •     مطالعه مستمر براي بهبود نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات مجتمع متناسب با پيشرفت تكنولوژي
 •      برنامه‌ريزي به منظور حفظ كرامت مردم در نظام اداري
 •     برآورد و تخصيص بودجه هزينه‌اي (جاري) و سرمايه‌اي (عمراني) دانشگاه با رويكرد عملياتي و نظارت بر عملكرد آن
 •  

سرپرست واحد:

علی کشمیری


تماس با ما:

تربت حيدريه، 7 كيلومتري محور تربت حيدريه – مشهد، دانشگاه تربت حيدريه  اتاق 306

تلفن تماس :51240000-051 داخلي 167