دومین همایش ملی زعفران - برگزار کنندگان و حامیان

برگزارکنندگان همایش:

دانشگاه تربت حیدریه

پژوهشکده زعفران تربت حیدریه

شورای ملی زعفران

معاونت استانداری و فرمانداری تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تربت حیدریه

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی تربت حیدریه

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مدیریت جهاد کشاورزی زاوه

شهرداری تربت حیدریه

نظام صنفی کشاورزی تربت حیدریه

اداره صنعت، معدن و تجارت تربت حیدریه

حامیان همایش:

درحال مذاکره و جمع آوری اطلاعات حامیان بوده لذا از علاقمندان خوهشمند است اطلاعات خود را به آدرس دبیرخانه همایش ارسال نمایند.