شرح وظایف امور آموزشی دانشگاه

وظايف معاونت در حوزه آموزشي دانشگاه

الفوظایف عمومی :

1.  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2.  تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جھت پیشنھاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛

3.  ارائه گزارشھاي توجیھي لازم به ريیس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدھاي تحت نظر ؛

4- پیشنھاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛

5-  نظارت بر واحدھاي وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظايف آنھا ؛

6-  برنامه ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنھاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتھای موسسه؛

7-  ھمکاری با سایر معاونتھا جھت حسن اجرای برنامه ھای موسسه؛

8-  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه

ب- وظايف تخصصي حوزه آموزش

1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دورهھای تحصیلات تکمیلی؛

2-  برنامه ريزي امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی با ھمكاري واحدھاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدھاي وابسته و اجراي برنامه ھا و فعالیت ھاي آموزشي ھر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت ريیسه؛

3-  پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي ھیأت علمي و مديران آموزشي واحدھاي مختلف در ھر نیمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزيابي به اعضاي ھیأت علمي؛

4-  اجراي دوره ھاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت؛

5-  برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛

6-  برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛

7-  اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی؛

8-  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنھاد لازم به وزارتین حسب مورد؛

9-  برنامه ریزی برای ارتقای مھارتھای علمیتخصصی دانشجویان جھت ورود به جامعه؛

10-  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با ھماھنگی وزارت متبوع؛

 

 

وظايف معاونت در حوزه پژوھشي و فناوری دانشگاه

1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه ھا و بانکھای اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛

2-  برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاریھای علمی و بین المللی؛

3-  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوھشھای کاربردی و مورد نیاز کشور؛

4-  توسعه، تقویت و ھدایت طرحھای پژوھشی مصوب با اولویت پژوھشھای کاربردی ھدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه ھای توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛

5-  کنترل و نظارت بر فرآیندھای پژوھشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه ھای مصوب پژوھشی و تحقیقاتی؛

6-  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابي فعالیتھاي پژوھشي و ارزيابي عملكرد پژوھشي سالانه موسسه جھت ارائه به رئیس موسسه؛

7-  ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور ھمكاري در امور پژوھشي و مبادله خدمات علمي؛

8-  ھمكاري در ارائه خدمات علمي، فرھنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارھا و كنفرانسھاي علمي و اجراي كلیه امور قراردادھاي تحقیقاتي و خدماتيبین موسسه و ساير مؤسسات؛

9-  ھمكاري در اجراي دورهھاي كوتاه مدت پژوھشي براي مؤسسات غیر دانشگاھي؛

10-  برنامه ريزي جھت استفاده اعضاي ھیأت علمي از فرصتھاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوھشی حوزوی و دانشگاھی) برابر ضوابط مصوب؛

11-  تھیه برنامه پژوھشي موسسه و ارائه اھداف و تعیین اولويتھاي پژوھشي در قالب برنامه ھاي میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکھای علم و فناوری، براي طرح در شوراي تخصصی پژوھشي موسسه؛

12- بررسي و ارزيابي فعالیتھاي موسسه در چارچوب برنامه ھاي رشد و توسعه كشور براساس اھداف سند چشم انداز و برنامه ھای توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالي براي طرح در ھیأت رئیسه؛

13- شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه ھای علمیپژوھشی مشترک و برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - پژوھشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی موسسه .

 

وظايف مدير آموزشي دانشگاه

 

1- نظارت بر اجراي آيين نامه ها و مصوبه هاي شوراي آموزشي دانشگاه و ابلاغيه هاي كميسيون موارد خاص

2- بررسي مستمر فرآيندهاي اجرايي خدمات آموزشي و پيشنهاد شيوه هاي مناسب

3- تهيه و تدوين شيوه نامه ها و طرح هاي آموزشي و ارائه آن ها به شوراي آموزشي دانشگاه

4- بهره گيري از شيوه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي

5- نظارت بر روند فعاليت هاي طراحي و راه اندازي سيستم جامع اتوماسيون آموزشي دانشگاه

6- تشكيل پرونده و ثبت نام پذيرفته شدگان مطابق با آئين نامه و شيوه نامه هاي آموزشي

7- كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان

8- تهيه گزارش هاي كارشناسي پرونده هاي دانشجويان

9- نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي

10- صدور انواع گواهي هاي تحصيلي براي دانش آموختگان

11- نظارت بر عملكرد فعاليت هاي آموزشي دانشجويان

12- امور مربوط به دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان)

13- امور مربوط به دانشجويان غيرايراني

14- مشاركت در برگزاري جشن دانش آموختگان و جشن آغاز سال تحصيلي

15- ارائه گزارش هاي آماري و تدوين گزارش عملكرد سالانه از فعاليت هاي آموزشي دانشگاه

16- ارائه مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان در زمينه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي

17- افزايش مهارت هاي شغلي كاركنان با مشاركت دادن آنان در دوره هاي آموزشي كوتاه

 

ج - وظايف و اختیارات مدیر گروه :

1-  ابلاغ برنامه ھای اجرایی و تکالیف عمومی اعضای ھیات علمی اعم از آموزشی (نظریعملی)، پژوھشی، راھنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای ھیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2-  تھیه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوھشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي آموزشي با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلي و تھیه جدول دروس ھر نیم سال با ھمکاری اعضای گروه و تسلیم آن به مدير اموزش ؛

3-  تجديد نظر مستمر در برنامه ھا با توجه به آخرين پیشرفتھا و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم اين برنامه ھا به مراجع ذيربط؛

4- تشكیل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پیشنھادھا و نظريات جمعي گروه به مدير آموزش براي ھماھنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني برای اجرا؛

5-  ابلاغ بخشنامه ھا و آيین نامه ھا و مصوباتي ابلاغی از سوی معاون آموزشي و شوراي آموزش به اعضای گروه؛

6-  پیشنھاد نیازھاي مالي گروه به معاون آموزشي؛

7-  انجام دادن كلیه مكاتبات رسمي گروه و پیشنھاد تھیه لوازم، كتابھا، نشريات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به مدير آموزش؛

8-  پیشنھاد طرحھاي پژوھشي كه گروه راسا يًا با ھمكاري گروهھاي ديگر آماده انجام دادن آن است مدير پژوهشي  براي تصويب درشوراي پژوھشي موسسه؛

9-  ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به معاون آموزشي.

 

تعریف گروه آموزشی :

گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي ھیأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده يا

آموزشكدهاي داير است و اعضاي ھیأت علمي ھر گروه مجموعا شًوراي آن گروه را تشكیل مي دھند.

 

 وظایف گروه ھای آموزشی:

1- ھماھنگ ساختن فعالیت ھاي آموزشي و پژوھشي در رشته مربوط؛

2- تنظیم برنامه ھاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است؛

3-نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظھار نظر در مورد متون درسي و محتواي دروس بر اساس برنامه ھا و سرفصل ھاي

مصوب؛

4-اظھار نظر درباره ساعات تدريس و تحقیق اعضاي گروه؛

5-اظھار نظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مھمان و تعیین كمبود واحدھاي درسي آنان؛

6-بررسي طرحھاي تحقیقي و پیشنھاد به شوراي پژوھشي؛

7-اظھار نظر درباره مأموريت ھاي اعضاي گروه و پیشنھاد آن به شوراي آموزشي ؛

8-پیش بیني نیاز گروه به استخدام اعضاي ھیأت علمي متخصص و پیشنھاد به معاون آموزشي جهت ارجاع به مراجع ذیربط ؛

9- ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي ؛

10-برنامه ريزي در مورد دروس طبق اختیاراتي كه شوراي عالي برنامه ريزي تفويض كرده است؛

 

شورای تخصصی آموزشی :

 ترکیب شورای تخصصی آموزشی:

1- معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلی موسسه(رئيس شورا)

2- مدير كل امور خدمات آموزشي موسسه یا عناوین مشابه؛

3-مدیر کل امور شاھد و ایثارگر یا عناوین مشابه حسب نیاز؛

4- معاونان آموزشي دانشكده ھا و آموزشكده ھا؛

5- دو تن از میان 4 تن از اعضای ھیأت علمي پیشنھادی معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلی با تایید و حکم رئیس موسسه .

 

وظایف و اختیارات شورای تخصصی آموزشی :

1- ھمكاري با معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلی موسسه براي ايجاد زمینه اجراي مصوبات شوراي موسسه و تصمیمات ھیأت رئیسه؛

2-  تدوین و پیشنھاد برنامه ھای مختلف آموزشی و تحصیلات تکمیلی به شورای موسسه از جمله:

- برنامه ھاي مختلف آموزشي در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت تفکیکی؛

- تغییرات لازم در نحوه اجراي برنامه ھاي درسي در چارچوب مصوبات؛

- آیین نامه ھای آموزشی و اظھارنظر در باره آنھا؛

- طرحھاي مناسب آموزشي غیر رسمي كوتاهمدت و میان مدت؛

- برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره ھای کاردانی و کارشناسی.

3-  بررسي و اظھار نظر درباره مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلی موسسه به شورا ارجاع ميدھد؛

4-  بررسي و اظھار نظر در خصوص كیفیت آموزشي موسسه در مقاطع و دوره ھای کاردانی و کارشناسی و بررسي كیفیت آموزش اعضاي ھیأت علمي جھت ارائه به شورای موسسه؛

5- بررسي پیشنھاد تأسیس رشته ھا و دوره ھاي جديد موسسه در مقاطع کاردانی و کارشناسی؛

6-  بررسي متون جزوات و كتابھاي ارائه شده از طرف اعضاي ھیأت علمي از لحاظ تطبیق با سرفصلھاي مصوب و ارائه نتیجه به شوراي موسسه؛

7- بررسي دعوت از استادان خارجي در رشته ھاي مورد نیاز بنا به پیشنھاد گروهھاي آموزشي و تأيید دانشكده براي ارائه و کسب مجوز از معاون آموزشی و سایر مراجع قانوني؛

8- تدوین گزارشھای دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ھا، مقاطع و برنامه ھای آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنھاد راهکارھای عملی جھت بھبھود وضعیت موجود و ارائه به شورای موسسه.

 

شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی :

ترکیب شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی:

1- معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلی معاون پژوھشی و فناوری موسسه؛

2- مدیر کل تحصیلات تکمیلی موسسه ؛

3- مدیر کل خدمات آموزشی موسسه؛

4- مدیران تحصیلات تکمیلی دانشكده ھا؛

 

وظایف شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی:

1- ھمكاري با معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلي موسسه جھت ايجاد زمینهھاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه، تصمیمات ھیأت رئیسه و آيین نامه ھا وبرنامه ھاي مصوب؛

2-تدوين و پیشنھاد برنامهھاي مختلف آموزشي به شوراي موسسه از جمله:

- برنامه ھاي آموزشي دوره ھاي كارشناسي ارشد و دكتري؛

- پیشنھاد تغییرات لازم در نحوه، اجراي برنامه ھاي درسي در چارچوب ضوابط مصوب؛

- بررسي آيین نامه ھاي تحصیلات تكمیلي و اظھار نظر درباره آنھا؛

- پیشنھاد طرحھاي مناسب آموزشي غیر رسمي كوتاه مدت و میان مدت به شوراي موسسه؛

- برآورد ظرفیت پذيرش دانشجوي جديد در دورهھاي تحصیلات تكمیلي و ارائه آن به شوراي موسسه؛

3-بررسي و اظھار نظر درباره مسائلي كه توسط شوراي موسسه يا معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلي دانشگاه به شورا ارجاع ميشود؛

4- بررسي كیفیت آموزشي دوره ھاي تحصیلات تكمیلي در موسسه و بررسي كیفیت آموزشي اعضاي ھیأت علمي فعال در اين دورهھا و ارائه گزارش آنبه شوراي موسسه؛

5-بررسي پیشنھاد تأسیس رشته ھا و دوره ھاي تكمیلي جديد موسسه؛

6-بررسی پیشنھادات ارائه شده از شورای آموزشیپژوھشی دانشکده ھا در خصوص تعداد پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی جھت ارائه به شورای موسسه

7-تدوین گزارشھای دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ھا، مقاطع و برنامه ھای آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنھاد راه کارھای عملی جھت بھبھود وضعیت موجود و ارائه به شورای موسسه

 

شوراي تخصصی پژوھشی و فناوری:

 

ترکیب شورای تخصصی پژوھشی و فناوری:

1- معاون پژوھشي و فناوری (رئيس شورا) ؛

2-مدیر ارتباط با صنعت موسسه؛

3- معاونان پژوھشي دانشكده ھا و پژوھشكده ھا؛

5- يك محقق از ھر يك از واحدھاي تحقیقاتي وابسته به موسسه با معرفي ريیس موسسه(در صورتي كه واحد مستقل باشد)و با معرفي ريیسدانشكده و آموزشكده (چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد) با تایید و حکم رئیس موسسه؛

6- دو تن از میان چھار تن از اعضای ھیأت علمي صاحب فعالیتھا و آثار پژوھشی و فناوری ارزنده پیشنھادی معاون پژوھشی و فناوری با تایید و حکم رئیس موسسه؛

 

وظایف و اختیارات شورای تخصصی پژوھشی و فناوری:

1- ھمكاري با معاون پژوھشي و فناوری براي ايجاد زمینه اجراي مصوبات و تصمیمات ھیأت رئیسه؛

2- ارائه پیشنھاد در زمینهھاي مختلف پژوھشي به شوراي موسسه از جمله:

- بھبود شرايط و رفع موانع تحقیق در موسسه؛

- ھماھنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در موسسه؛

- مشاركت با بخشخصوصي در اجراي طرحھاي پژوھشي و تعیین نحوه ھمكاري با مراكز تحقیقاتي داخل و خارج موسسه؛

- بررسي نحوه ارائه خدمات پژوھشي به سازمانھاي مختلف براي برآوردن نیازھاي كشور، منطقه و استان و چگونگي ھمكاري موسسه و مراكزصنعتي؛

3- ھمکاری در تدوین برنامه جامع پژوھشی موسسه؛

4-تدوین و پیشنھاد سیاستھا، اھداف و خط مشی پژوھشی و فناوری موسسه به منظور ارائه به شورای موسسه؛

5. فراھم نمودن زمینه ھای توسعه فناوری درموسسه و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد،کارآفرینی و پارکھای علم و فناوری موسسه؛

6- تھیه و تدوين و پیشنھاد طرحھاي تربیت محقق؛

7- بررسي و تدوين و پیشنھاد برنامهھاي پژوھشي به منظور شناخت ھر چه بیشتر جھان دانش و استفاده از آخرین متدھای پژوھشی؛

8- پیشنھاد چگونگي استفاده اعضای ھیات علمی از نتايج تحقیقات براي ارتقاي كیفیت آموزش؛

9-تھیه و تدوين آيین نامه ھاي مختلف پژوھشي براي پیشنھاد به مراجع ذيربط؛

10- بررسي و اظھار نظر درباره مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون پژوھشي به شورا ارجاع ميدھد؛

11-تصويب طرحھاي پژوھشي موسسه با اولویت بخشیدن به طرح ھای پژوھشی کاربردی؛

12-ایجاد انگیزه ھای مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشويق اعضاي ھیأت علمي به تألیف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقیقي و ايجاد امكانات و تسھیلات لازم براي تسريع در چاپ ونشر آثار علمي؛

13-پیشنھاد آيین نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوھشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي موسسه؛

14- ارزيابي میزان توانمندي علمي و سنجش قابلیت فارغالتحصیلان موسسه براي كار درجامعه، از طريق اجراي طرحھاي تحقیقاتي ويژه؛

15-تعیین و پیشنھاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقیقات براي پیشبرد جنبهھاي علمي و فني كشور

16-برنامه ريزي در جھت توزیع مناسب فرصتھاي مطالعاتي اعضاي ھیأت علمي واجد شرایط؛