قوانین و آئین نامه های پژوهشی

 

 

آیین نامه طرح های پژوهشی کاربردی دانشگاه تربت حیدریه (1397)

 

آیین نامه انتشارات دانشگاه تربت حیدریه (1397)

 

آیین نامه نشریات دانشگاه تربت حیدریه (1397)

 

 

 

 

 

آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت اعضای هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397)

 

آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت (1397)

 

آیین نامه الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی (1397)

 

 

 

  

آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1395)

 

اصلاحیه آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1397)

 

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی