مدیر گروه زیست فناوری کشاورزی

دکتر حسین صحابی

مدیر گروه تولیدات گیاهی                                                                                      

سوابق تحصيلي

 

 

E-mail:

h.sahabi@torbath.ac.ir

hsahabi1351@gmail.com

تلفن:051-52299634 داخلی 159

 

 

اطلاعات گروه زیست فناوری کشاورزی (بیوتکنولوژی(

 اعضاء هیات علمی: 

1- دکتر مسعود علی پناه        مرتبه: دانشیار   رشته تحصیلی: دکترا بیوتکنولوژی دامی  تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 115      ایمیل:  

2- دکتر حسن فیضی             مرتبه: استادیار   رشته تحصیلی: دکترا زراعت                     تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 192      ایمیل: hasanfeizi@yahoo.com 

3- دکتر ایمان یوسفی جوان  مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا بیوتکنولوژی گیاهی تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 177     ایمیل: iman.javan@yahoo.com

4- دکتر حامد کاوه                  مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا باغبانی                   تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 191    ایمیل:h.kaveh@profs.torbath.ac.ir

5- دکتر احمد احمدیان            مرتبه: استادیار    رشته تحصیلی: دکترا زراعت                    تلفن: 5-52299602 051   داخلی: 193      ایمیل: