مدیر گروه مهندسی برق

    

 

                        

                                                              مهدی علی اکبری - استادیار

                                                       مدیر گروه مهندسی برق

           

                                                             تحصیلات

                                                     کارشناسی ریاضی - دانشگاه شهید باهنر کرمان

                                                     کارشناسی ارشد ریاضی محض - دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران

                                                    دکتری ریاضی محض گرایش علوم کامپیوتر - دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران

 

                                                          شماره تماس: 051-51240148 

                                                         آدرس پست الکترونیکی: mahdialiakbari@torbath.ac.ir