مراکز علمی و آموزشی

شهرستان تربت حیدریه در بین شهرستانهای منطقه دارای اهمیت ویژه و سابقه درخشانی از لحاظ توسعه علم و دانش داشته و رتبه های بالایی در کنکورهای مختلف سراسری و آزاد در مقاطع دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر داشته و دارد. سالانه بیش از 4000 نفر در کنکور سراسری شرکت می کنند. در حالیکه با در نظر گرفتن شهرستانهای تابعه و همجوار که در سالهای اخیر از شهرستان تربت حیدریه منفک شده اند، این رقم افزایش چشم گیری خواهد داشت که این تعداد دانشجو نیاز روز افزون به توسعه مراکز آموزش عالی در شهرستان را نشان می دهد. مراکز علمی و آموزشی متعددی در این شهرستان وجود دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف حوزه های علمیه

ب- دانشگاه تربت حیدریه

پ دانشگاه آزاد اسلامی

ج- دانشگاه پیام نور

د- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

ه- آموزشکده فنی سما

و- آموزشکده فنی پسران

ز- مرکز آموزش بازرگانی

ح- مرکز تربیت معلم شهید رجایی

ط- مرکز تربیت مدرس قران کریم

ی- دانشگاه  جامع علمی – کاربردی

ک- مرکز آموزش بهورزی

ل- مرکز بهیاری فارابی