معرفي معاون آموزشی و پژوهشی و شرح وظایف

 معاونت آموزشي و پژوهشي

دکتر مهدی علی اکبری 

 

دکتری ریاضی - گرایش هندسه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

كارشناسي ارشد ریاضی - گرایش هندسه - دانشگاه صنعتي امیرکبیر

كارشناسي ریاضی - دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 

شماره تماس:                                                   05152299602 داخلي 130  

معاونت های پیشین آموزشی و پژوهشی

دکتر مسعود علی پناه دکتری ژنتیک 1390- 1395
مهندس گل محمدی کارشناسی ارشد عمران تا 1390

وظايف معاونت در حوزه آموزشي دانشگاه

الفوظایف عمومی :

1.  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2.  تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جھت پیشنھاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛

3.  ارائه گزارشھاي توجیھي لازم به ريیس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدھاي تحت نظر ؛

4- پیشنھاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛

5-  نظارت بر واحدھاي وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظايف آنھا ؛

6-  برنامه ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنھاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتھای موسسه؛

7-  ھمکاری با سایر معاونتھا جھت حسن اجرای برنامه ھای موسسه؛

8-  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه

ب- وظايف تخصصي حوزه آموزش

1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دورهھای تحصیلات تکمیلی؛

2-  برنامه ريزي امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی با ھمكاري واحدھاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدھاي وابسته و اجراي برنامه ھا و فعالیت ھاي آموزشي ھر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت ريیسه؛

3-  پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي ھیأت علمي و مديران آموزشي واحدھاي مختلف در ھر نیمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزيابي به اعضاي ھیأت علمي؛

4-  اجراي دوره ھاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت؛

5-  برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛

6-  برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛

7-  اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی؛

8-  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنھاد لازم به وزارتین حسب مورد؛

9-  برنامه ریزی برای ارتقای مھارتھای علمیتخصصی دانشجویان جھت ورود به جامعه؛

10-  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با ھماھنگی وزارت متبوع؛

 

وظايف معاونت در حوزه پژوھشي و فناوری دانشگاه

1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه ھا و بانکھای اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛

2-  برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاریھای علمی و بین المللی؛

3-  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوھشھای کاربردی و مورد نیاز کشور؛

4-  توسعه، تقویت و ھدایت طرحھای پژوھشی مصوب با اولویت پژوھشھای کاربردی ھدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه ھای توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛

5-  کنترل و نظارت بر فرآیندھای پژوھشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه ھای مصوب پژوھشی و تحقیقاتی؛

6-  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابي فعالیتھاي پژوھشي و ارزيابي عملكرد پژوھشي سالانه موسسه جھت ارائه به رئیس موسسه؛

7-  ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور ھمكاري در امور پژوھشي و مبادله خدمات علمي؛

8-  ھمكاري در ارائه خدمات علمي، فرھنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارھا و كنفرانسھاي علمي و اجراي كلیه امور قراردادھاي تحقیقاتي و خدماتيبین موسسه و ساير مؤسسات؛

9-  ھمكاري در اجراي دورهھاي كوتاه مدت پژوھشي براي مؤسسات غیر دانشگاھي؛

10-  برنامه ريزي جھت استفاده اعضاي ھیأت علمي از فرصتھاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوھشی حوزوی و دانشگاھی) برابر ضوابط مصوب؛

11-  تھیه برنامه پژوھشي موسسه و ارائه اھداف و تعیین اولويتھاي پژوھشي در قالب برنامه ھاي میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکھای علم و فناوری، براي طرح در شوراي تخصصی پژوھشي موسسه؛

12- بررسي و ارزيابي فعالیتھاي موسسه در چارچوب برنامه ھاي رشد و توسعه كشور براساس اھداف سند چشم انداز و برنامه ھای توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالي براي طرح در ھیأت رئیسه؛

13- شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه ھای علمیپژوھشی مشترک و برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - پژوھشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی موسسه .