وضعیت حمل و نقل

موقعیت شهرستان تربت حیدریه به گونه ای است که از تمامی راههای مهم و اصلی فاصله بسیار کمی داشته و کوریدور شمال به جنوب و شرق به غرب محسوب می شود. از لحاظ ریلی و خط آهن دارای یکی از مهمترین ایستگاههای تشریفات ایران می باشد که سه خط ریلی سراسری ایران شامل مشهد بافق-بندرعباس، مشهد - چابهار و راه آهن تهران - خواف که به سمت افغانستان می رود در شهرستان تربت حیدریه به هم وصل شده و یکی از مهمترین تقاطع ریلی ایران محسوب می گردد. فرودگاه شهرهای جنوبی استان خراسان رضوی نیز به مرکزیت و محوریت تربت حیدریه بوده که به عنوان محل فرود اضطراری فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد نیز محسوب می گردد.

تربت حیدریه و شیراز دو مرکز دریافت و انتقال مایکروویو در ایران بوده که از لحاظ توپوگرافی بهترین موقعیت را داشته اند. این ویژگی منحصر به دو شهر مذکور بوده و تمامی خطوط دیتا و اینترنتی ایران از این دو ایستگاه مخابره می گردد.

* مسیر تربت حیدریه- تهران، هر روز دارای قطار مسافر بری است. این قطار از کلیه شهرهای مسیر مشهد تهران (همچون نیشابور، سبزوار، شاهرود، سمنان، دامغان، گرمسار) عبور میکند.

* علاوه بر آن مسافران شیراز، اصفهان، کرمان و بندر عباس نیز میتوانند به کمک خط آهن مشهد جنوب (که در ایستگاه تربت حیدریه نیز توقف میکند) به این شهر رفت و آمد نمایند.

* با توجه به فاصله ی مشهد تربت حیدریه، استفاده از حمل نقل هوایی (فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) نیز در اختیار مسافران تربت حیدریه است.