کاربرگ های پژوهشی

 نشریات علمی

فهرست مجلات 2016 JCR

فهرست مجلات WOS

فهرست مجلات معتبر داخلی وزارت علوم - بهمن 1396

فهرست مجلات Scopus

فهرست مجلات لغو اعتبار شده داخلی

فهرست مجلات نامعتبر خارجی 

طرح های پژوهشی

الف ) طرح های پژوهشی از محل پژوهانه

کاربرگ های مورد نیاز

 

ب) طرح های پژوهشی کاربردی دانشگاه تربت حیدریه

 


 حق التشویق چاپ مقاله

 

 هزینه شرکت در همایشهای علمی

دستورالعمل شرکت در همایش های داخلی، خارجی و کارگاه های معتبر آموزشی به شرح زیر می باشد:

الف ) همایشهای خارجی

ب) همایش های داخلی و کارگاه های آموزشی

 پایه سالیانه اعضای هیات علمی

 

هسته های پژوهشی اساتید    

هسته های پژوهشی دانشجو محور

 


حمایت استاد راهنما از پایان نامه دانشجوی تحصیلات تکمیلی از محل گرنت

دستورالعمل حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد