برقراری بیمه حوادث دانشجویی

قابل توجه دانشجويان محترم دانشگاه
تمامی دانشجويان عزیز ثبت نام شده و مشغول به تحصیل در دانشگاه از تاريخ 1397/07/01 لغايت  1398/07/01 تحت پوشش بیمه حوادث دانشجويي مي باشند. اين قرارداد از طريق دانشگاه با بیمه کارآفرین منعقد شده است.
تعهدات بیمه گر به شرح ذیل می باشد:

نوع تعهدات

سقف تعهدات (ریال )

پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث

300/000/000

غرامت نقص عضو ( کلی و جزئی) ناشی از حوادث

300/000/000

پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حوادث

60/000/000

لذا در صورت بروز حادثه (داخل یا خارج از دانشگاه) لازم است ظرف مدت کمتر  از یک ماه با ارائه گزارش حادثه به همراه مدارک ذيل به امور دانشجویی مراجعه نمایند.

مدارک  مورد نیاز جهت پرداخت هزينه پزشکي:

  • 1- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد
  • 2- گواهی پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت حساب های پزشکی
  • 3- اصل و فتوکپی کارت دانشجویی و کارت ملی
  • 4- پرونده بالیني بیمار شامل شرح عمل، عکس راديولوژی

 

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه تربت حیدریه