تغییر سامانه کمیسیون موارد خاص

با عنایت به ابلاغیه سازمان امور دانشجویان در خصوص لزوم استفاده دانشگاه ها از سامانه سجاد برای درخواست های کمیسیون موارد خاص ، از این پس کلیه درخواست های مربوط به این کمیسیون از طریق سامانه فوق بررسی خواهد شد. لذا ضروری است دانشجویان محترم از این پس از این سامانه برای ثبت درخواست های کمیسیون موارد خاص استفاده نمایند.

توجه:

دانشجویانی که درخواست کمیسیون موارد خاص دارند می بایست مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب 2177201700001 نزد بانک ملی به نام عواید دانشگاه تربت حیدریه واریز و تصویر فیش مربوطه را در سامانه ذیل بارگزاری نموده و مستندات و اصل فیش واریزی را به امور دانشجویی تحویل نمایند.

·    آدرس سامانه سجاد: http://portal.saorg.ir