قابل توجه کلیه دانشجویان رشته عمران

با توجه به بارگذاری برنامهی جدید امتحانات در تارنمای آموزش، لطفاً برنامهی امتحانی  خود را به طور دقیق مرور نمایید و در صورت وجود  همپوشانی  در ساعات امتحانی درخواست خود را به صورت کتبی  تا تاریخ 30 مهرماه سال جاری به جناب  آقای دکتر کلاته آهنی  تقدیم نمایید. توجه شود این موضوع شامل تداخل دروسی که از پیشنیازی خارج شدهاند نمیشود.