کارشناسی ناپیوسته / طرح نهایی / آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ناپیوسته‌ی معماری در درس طرح نهایی:

آخرین مهلت برگزاری جلسه‌ی دفاع در نیم‌سال تحصیلی جاری دوشنبه 17 تیرماه 1398 است. در صورت تائید استادراهنما مبنی برامکان برگزاری جلسه‌ی دفاع، لطفاً مراحل دریافت مجوز طبق کاربرگ مجوز دفاع پیگیری شود.

در صورت تائید استادراهنما مبنی بر تمدید درس در دوره‌ی تابستان 1398، آخرین مهلت برگزاری جلسه‌ی دفاع چهارشنبه 13 شهریورماه 1398 است. 

*** توجه شود تاریخ‌های اعلام‌شده به هیچ‌وجه تمدید نخواهد داشت و در صورت عدم برگزاری جلسه‌ی دفاع نمره‌ی عدم‌قبولی ثبت خواهد شد. 

 

انتخاب گروه آموزشی: