کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی / کارآموزی 1 / تغیر استادراهنما

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته‌ی عمران اجرایی که درس کارآموزی یک را دوره‌ی آموزشی تابستان 1398 اخذ نموده‌اند،

با توجه به تغیر برنامه‌ی آموزشی دوره‌ی کارشناسی ناپیوسته‌ی عمران اجرایی، استادراهنمای درس از دکتر بهرامی‌جوین به دکتر گل‌محمدی و مهندس بذرافشان تغیر پیدا کرده است.

لطفاً جهت کسب اطلاعات لازم جهت برگزاری دوره‌ی کارآموزی با آدرس پست‌الکترونیک اساتید مکاتبه نمایید:

m_gol_m@yahoo.com 
bahador.bazrafshan@gmail.com 

انتخاب گروه آموزشی: