کارشناسی ناپیوسته / کارآموزی / دکتر بهرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ناپیوسته که درس کارآموزی 1 یا 2 را با جناب آقای دکتر بهرامی اخذ نموده‌اند:

جلسه‌ی توجیهی دوره‌ی کارآموزی روز سه‌شنبه مورخ 1397/12/21 ساعت 13 برگزار می‌شود. حضور در جلسه الزامی است.