ارتقاء مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه از استادیاری به دانشیاری

عضو هیات دانشگاه تربت حیدریه از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

دکتر حسن فیضی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تربت حیدریه از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت که بدینوسیله احراز این موفقیت را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی سلامت، سعادت و موفقیت های روزافزون داریم.

روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید