اسامی کاندیداهای شورای صنفی – رفاهی دانشجویان سال تحصیلی 98-97

کاندیداهای شورای صنفی – رفاهی دانشجویان  سال تحصیلی 98-97

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

مقطع

1

مهدی عادلی

9513631089

صنایع

کارشناسی

2

احمد قاسمی

9513651361

مکانیک

کارشناسی

3

ساناز امامی

9611513010

گیاهان داروئی

کاردانی

4

جواد محمدی خالصی

9613515025

اقتصاد کشاورزی

کارشناسی

5

ابراهیم دهباشی

9413661787

برق

کارشناسی

6

سیدرسول حسینی

9513623343

کامپیوتر

کارشناسی

7

سجاد افتاده

9611615019

معماری

کارشناسی

8

فاطمه الوندی

9613901001

باستان شناسی

کارشناسی

9

زهرا اسماعیل دخت

9612617041

عمران

کارشناسی ناپیوسته

10

عرفان جلوداری

9611615045

معماری

کاردانی

11

علی غفوری

9611615017

معماری

کاردانی

12

محمدراستی

9513651565

مکانیک

کارشناسی

13

میلاد سیف

9513662200

برق

کارشناسی

14

حسن فتاحی

9513631147

صنایع

کارشناسی

15

علی اسماعیلی هاشم آبادی

9513661490

برق

کارشناسی

16

ایوب رحیمی

9513661752

برق

کارشناسی

17

امیر حسن زاده

9612711013

مخابرات

کارشناسی ناپیوسته

18

مهدی انصاری

9513515180

اقتصادی کشاورزی

کارشناسی

19

حسین دژبانی اول

9513900329

علوم سیاسی

کارشناسی

20

امیرحسین دوستگان

9611513020

گیاهان داروئی

کاردانی

21

امیر صمیمی

9613631072

صنایع

کارشناسی

22

رضا افرازه

9513661489

برق

کارشناسی

23

سیدحمیدرضاموسوی

9513661809

برق

کارشناسی

24

مهدی حیدری

9513900498

علوم سیاسی

کارشناسی

25

کیوان فرزادمهر

9613523032

مهندسی طبیعت

کارشناسی

تذکرات مهم :

  •  مهلت درخواست اعتراض به بررسی شرایط داوطلبان  12/08/1397
  • زمان رسیدگی به درخواست اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی 13/08/1397
  • زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی 20/08/1397

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید