انعکاس اخبار حوزه تربیت بدنی دانشگاه تربت حیدریه در وبسایت اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اخبار حوزه تربیت بدنی دانشگاه تربت حیدریه در وبسایت اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتشار یافت. به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، وبسایت اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخبار مربوط به برگزاری مسابقات ورزشی ویژه هفته سراهای دانشجویی در دانشگاه تربت حیدریه را منعکس نمود.

yon.ir/eilg5

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید