برگزاری مسابقات ورزشی ویژه دانشجویان به مناسبت هفته تربیت بدنی

به همت اداره تربیت بدنی دانشگاه مسابقات ورزشی دانشجویان به مناسبت هفته تربیت بدنی در پنج رشته ورزشی برگزار شد که در پایان این مسابقات نتایج ذیل بدست آمد.

مسابقه پرش جفت: مقاو اول: حسین نمکی - مقام دوم : امیر مقیمی - مقام سوم: حجت الله حقیقی نیا

مسابقه آمادگی جسمانی: مقام اول: پیمان فلسفی مقام دوم : رضا صادقی - مقام سوم: حسین ابراهیمی

مسابقه دوی سرعت: مقام اول: محمد نجفی - مقام دوم : امیر مقیمی - مقام سوم: امیر عباس رجایی

مسابقه دارت: مقام اول: مهدی اسماعیلی - مقام دوم : محمد رضا مرادی - مقام سوم: سجاد نیکخواه

مچ انداری(70- کیلوگرم): مقام اول: مسلم رضایی- مقام دوم : پژمان محمد علی پور مقام سوم: محمد صادق عسگری

مچ انداری(70+ کیلوگرم): مقام اول: محمد عسگری - مقام دوم : ابراهیم دهباشی مقام سوم: مهدی اسماعیلی

 

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید