کارگاه "مهارت های ارتباطی استاد و دانشجو" در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد

کارگاه "مهارت‌های ارتباطی استاد و دانشجو" با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه روز چهارشنبه نهم اسفندماه ۱۳۹۷ در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

دکتر مجتبی طهمورث پور استاد دانشگاه فردوسی مشهد در جایگاه مدرس این کارگاه، توجه استاد به شاخصه‌های ارتباطی در هنر کلاس داری را به عنوان عامل مؤثر در جذب دانشجو به مباحث درسی برشمرد و در ادامه افزود: مهم‌ترین مهارت ضمن تدریس، برقراری ارتباط مؤثر استاد با دانشجو است. رابطه استاد با دانشجو در کلاس درس از نوع روابط پیچیده انسانی است که عوامل متعدد و گوناگونی در آن مؤثرند. دکتر طهمورث پور در ادامه افزود: بعضی ویژگی‌های آموزشی استاد که نمایانگر مهارت‌های تدریس اوست و همچنین بعضی ویژگی‌های اخلاقی و فردی که نشانگر روابط انسانی است از دیدگاه دانشجویان در برقراری ارتباط مؤثر تلقی شده است.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید