اداره امور حقوقی قراردادها و پاسخگویی به شکایات

نظارت بر نحوه عقد قراردادهاي منعقده بين دانشگاه و اشخاص حقيقي يا حقوقي و تنظيم متن قراردادهاي منعقده براي واحدهاي مختلف

نظارت بر حسن اجراي مفاد حقوقي مندرج در متن قراردادها

حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده‌هاي مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات و رد يا قبول آن از نظر مسايل حقوقي

مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارايه پيشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي

پيگيري مسايل حقوقي و پرونده‌هاي ارجاعي در دادگاهها و ديوان عدالت اداري تا حصول نتيجه

انجام مشاوره و ارايه راهنمايي به واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور جلوگيري از اشتباهات منجر به اختلافات حقوقي

تدوين اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز

همكاري و اقدام در زمينه تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري و طبقه‌بندي مصوبات

تفكيك عرايض و شكايات واصله از مراجع ذيربط و ارجاع آن به واحدها و يا كميته‌هاي تخصصي

تنظيم شكوائيه بر عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي متعرض حقوق دانشگاه در زمينه‌هاي مختلف

انجام مكاتبات لازم با مراجع قضايي (اعم از دادگاه، نيروي انتظامي و...)

پيگيري و رسيدگي به شكايات كاركنان و ارباب‌رجوع از واحدهاي مختلف دانشگاه

انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق