معاون اداری و مالی

معرفی معاون اداری و مالی

دکتر محمد گل محمدی

تحصیلات

 • دکتری: مهندسی عمران سازه دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد: مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی: مهندسی عمران عمران دانشگاه فردوسی مشهد

شماره تماس : 51240-051 داخلی 124

ایمیل:

m.golmohammadi@torbath.ac.ir

m_gol_m@yahoo.com

معاونت های پیشین اداری و مالی

1390

دکتر حسین صحابی

1390-1387

سید جواد بدیعی

1387-1386

مهندس صادق مجتهدی

 

وظایف معاونت در حوزه اداری و مالی دانشگاه:

 • -  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • - تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.
 • - ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • - پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه .
 • - نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها.
 • - همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.
 • - برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت های دانشگاه.
 • - اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و پشتیبانی و حقوقی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه.
 • - رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه.
 • - نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط.
 • - استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش های مختلف دانشگاه.
 • - کمیته تدوین به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های دانشگاه.
 • - تعیین وضعیت اداری، مالی و نیروی انسانی دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب.