نحوه تنظیم سند تعهد محضری

- نحوه تنظیم سند تعهد محضری

 

دانشجویان می توانند بعد از دریافت فرم خام سند تعهد محضری  ،با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور  به همراه ضامن کارمند رسمی یا پیمانی دولت  و یا بازنشسته ای که دارای گواهی کسر از حقوق می باشد مراجعه و مبادرت به تنظیم سند تعهد محضری نموده و سپس به همراه سایر مدارک مورد نیاز به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه تحویل نماید لازم به ذکر است مدارک شناسایی دانشجو و ضامن جهت ارائه به دفتر اسناد الزامی می باشد.


**: ارائه یک سند برای دریافت کلیه وام ها در طول دوران تحصیل دانشجوکافی می باشد.

**: دانشجویان دقت داشته باشند، قبل از تنظیم سند مطمئن گردند که ضامن ایشان بتواند حکم کارگزینی و یا گواهی کسر از حقوق از محل کار خود دریافت نمایند تا بتواند ضمانت شما را بر عهده بگیرند در غیر اینصورت نسبت به تنظیم سند در دفتر خانه اقدامی صورت نپذیرد.